img1

    พบอาจารย์ผู้สอนด้วย Video Conference 
 ปฐมนิเทศ วันพฤหัสที่ 21 มค 64  13.00-13400  คณาจารย์

img2

 แบบฟอร์มแจ้งปัญหาการเข้าใช้งาน ใช้เวลา 1 วันทำการ

             โปรดอ่านระเบียบการสมัครด้วย

ข้อมูลที่ท่านกรอก จะใช้ระยะเวลาดำเนินการ 2-3 วัน 


img3

            กลุ่มและกิจกรรม  Event & Activities

      โปรดเข้ากลุ่มเพื่อติดตามประกาศและกิจกรรมได้ที่นี่

Available courses

ผู้ควบคุมกระบวนการผลิตความร้อน ชั้น ๓

ผู้ควบคุมกระบวนการผลิตความร้อน สาขาเทคโนโลยีชีวมวลและเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ

สามารถเตรียมกระบวนการป้อน และกำหนดส่วนผสมเชื้อเพลิงสู่กระบวนการผลิตความร้อน การติดต่อ ประสานงานด้านวัตถุดิบกับฝ่ายบริหารจัดการคลังวัตถุดิบ สามารถควบคุมการทำงานของเครื่องจักรระบบลำเลียง วัตถุดิบ ดำเนินการเก็บตัวอย่างส่วนผสมเพื่อส่งวิเคราะห์ตามข้อกำหนด สามารถควบคุม/ปรับแต่ง การเผาไหม้ให้ สมบูรณ์และมีเสถียรภาพเสมอ ตรวจวัดและวิเคราะห์ประสิทธิภาพการเผาไหม้ สามารถซ่อมบำรุง ดูแลรักษา ระบบเบื้องต้น และปฏิบัติงานการบำรุงรักษาหม้อไอน้ำตามแผนการบำรุงรักษา ควบคุมและตรวจเช็คการทำงาน ของหม้อไอน้ำและระบบน้ำ ตรวจสอบ/ทดลองการทำงานของระบบ Safety ของหม้อไอน้ำเป็นประจำ ดูแล เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในระบบการผลิตให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ ตรวจสอบและวิเคราะห์ปัญหาของ เครื่องจักรในกระบวนการผลิต บันทึก/รายงานผลการตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบการผลิต โดยรวม ถึงการตรวจสอบอุปกรณ์ บันทึกข้อมูล สภาพการใช้งาน และรายงานผลการดำเนินงาน และบันทึกผลการ ตรวจสอบอุปกรณ์เพื่อวางแผนการจัดซื้ออุปกรณ์สำรอง ดำเนินการแก้ไขเครื่องจักรและอุปกรณ์ระดับขั้นต้น บันทึกสรุปผลการซ่อมบำรุง เครื่องจักรและอุปกรณ์ชิ้นส่วนอะไหล่ ทำการทดสอบการทำงานของอุปกรณ์หลังการ ซ่อมบำรุง ทำแผนการจัดซื้อชิ้นส่วนอะไหล่อุปกรณ์ เครื่องจักร มีทักษะเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน รวมทั้งทักษะด้านการคิดและการสื่อสาร ทำงานสำเร็จตามที่ได้รับมอบหมายถูกต้อง สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ แก้ไขปัญหาพื้นฐานที่พบเป็นประจำได้


แบบทดสอบหลังเรียน เปิดใ้ห้ทำข้อสอบแล้วครับ

รอบที่ 4  รอบสุดท้าย เปิดให้ทำแบบทดสอบหลังเรียนตั้งแต่ วันที่ 21-31 พฤษภาคม นี้  เวลา 20.00เท่านั้น หากไม่สอบตามกำหนด หรือสอบไม่ผ่าน จะไม่มีการเปิดการสอบอีกแล้ว 

1.ศาสตร์แห่งการเล่าเรื่องสู่สังคมออนไลน์

    ประวัติของการเล่าเรื่อง องค์ประกอบของการสื่อสาร และอุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสาร
เป้าประสงค์หลังจากเรียนเนื้อหานี้แล้ว
    สามารถเลือกใช้ Message Element ที่เหมาะสมได้
สิ่งที่ท่านอยากบอกผู้เรียน *
   อยากให้เรียนจริงๆน้า


2. 8 กลยุทธ์การเล่าเรื่อง Story telling

กระบวนการในการเล่าเรื่อง 8 รูปแบบ กับ แปดกลยุทธ์

เป้าประสงค์หลังจากเรียนเนื้อหานี้แล้ว *

    สามารถเลือกใช้ กระบวนการในการเล่าเรื่อง 8 รูปแบบกับเนื้อหา ที่เหมาะสมได้

สิ่งที่อยากบอกผู้เรียน *

    อยากให้เรียนจริงๆน้า

3.เรื่องเล่าจากการวิจัย

กลยุทธ์การวิจัยในสาขาการท่องเที่ยว

เป้าประสงค์หลังจากเรียนเนื้อหานี้แล้ว *

   สามารถประยุกต์ใช้งานวิจัยสู่ขั้นตอนการออกแบบเนื้อเรื่องได้

สิ่งที่ท่านอยากบอกผู้เรียน *

 ขอให้นำความรู้ไปปรับใช้จริงในงาน4. ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ด้วยแนวคิดแบบซินเนคติกส์ (Synectics)

การใช้กระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยเทคนิค Synectics 

หลังจากเรียนแล้ว สามารถพัฒนาบทโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้ 

5.การท่องเที่ยวอัจฉริยะ และ การตลาดเชิงสร้างสรรค์

   ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอัจฉริยะ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 
การตลาดในแต่ละยุคและการตลาดเชิงสร้างสรรค์ 
เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับช่องทางการตลาดดิจิทัล

เป้าประสงค์หลังจากเรียนเนื้อหานี้แล้ว *
    ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอัจฉริยะ (Smart Tourism)และ การตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Marketing) และผลกระทบของ Covid-19 ที่มีต่อการตลาดดิจิทัล และเครื่องมือในการสร้างตลาดดิจิทัล
สิ่งที่ท่านอยากบอกผู้เรียน *
    ผู้เรียนสามารถนำความรู้และเนื้อหาที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวไปสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดดิจิทัลเป็นการขยายธุรกิจในยุคโควิด-19

6.การออกแบบเนื้อเรื่อง

ขั้นตอนการออกแบบเนื้อเรื่อง
หลังจากเรียนเนื้อหานี้แล้ว *   สามารถประยุกต์ใช้ขั้นตอนการออกแบบเนื้อเรื่อง
สิ่งที่ท่านอยากบอกผู้เรียน *
   ขอให้นำความรู้ไปปรับใช้จริงในงาน

7.การประยุกต์ใช้เครือข่ายสังคม

 เรียงเรื่องราวต่างๆ ตั้งแต่ประวัติ ความเป็นมา (Historical Story) 
สินค้าเด่น เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ตลอดจนศิลปวัฒนธรรม 
วิถีชีวิตของชุมชน เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์และทำการตลาด

เป้าประสงค์หลังจากเรียนเนื้อหานี้แล้ว *
    ให้สามารถเลือกใช้เครือข่ายสังคม ให้เหมาะสมกับการเล่าเรื่องสู่ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว
สิ่งที่ท่านอยากบอกผู้เรียน *
    ให้ทันรู้เท่าทันการใช้เครื่องมือในการเล่าเรื่องสุ่ชุมชนเพื่อการท่องเทียวสำหรับพัฒนาทักษะของผู้เรียน


8.การวางแผนการเล่าเรื่องโดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ

   การวางแผนการเล่าเรื่อง​โดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ
เป้าประสงค์หลังจากเรียนเนื้อหานี้แล้ว *
   ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์​เป้าหมาย​ การวางแผน​และนำเสนอรูปแบบการเล่าเรื่อง​โดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบได้
สิ่งที่ท่านอยากบอกผู้เรียน *
   การเริ่มต้นงานต่างๆ​ โดยมีขั้นตอนและการวางแผนที่ดี​ จะทำให้งานดำเนินไปด้วยดีและมีเป้าหมายที่ชัดเจน​โดยเฉพาะการเล่าเรื่อง​ หากเราใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบเข้ามาร่วม​ ก็จะทำให้การทำงาน​บรรลุตามแผนงานได้เป็นอย่างดี


9.กระบวนการผลิตสื่อวีดิทัศน์

การวางแผนการผลิต กระบวนการผลิตวีดิทัศน์

เป้าประสงค์หลังจากเรียนเนื้อหานี้แล้ว *
  ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์​เป้าหมาย​ การวางแผน​และนำเสนอกระบวนการผลิตได้
สิ่งที่ท่านอยากบอกผู้เรียน *
 การเริ่มต้นงานต่างๆ​ โดยมีขั้นตอนและการวางแผนที่ดี​ จะทำให้งานดำเนินไปด้วยดีและมีเป้าหมายที่ชัดเจน​ 

10.อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตรายการ

อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตรายการวีดิทํศน์แต่ละประเภท ข้อดีข้อเสียของอุปกรณ์

เป้าประสงค์หลังจากเรียนเนื้อหานี้แล้ว *
   ผู้เข้าอบรมสามารถเลือกใช้อุปกรณ์ได้เหมาะสมกับการผลิตรายการแต่ละประเภท
สิ่งที่ท่านอยากบอกผู้เรียน *
   ขอให้นำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไป ประยุกต์ใช้ในการผลิตรายการ

11.ตัดต่อวิดีโอด้วย KineMaster

แนะนำเทคนิคการตัดต่อคลิบวิดีโอ และรูปภาพ ด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียว ผ่าน App KineMaster สอนใช้เครื่องมือตั้งแต่เริ่มต้นจนสามารถตัดต่อได้จริงๆ


เป้าประสงค์หลังจากเรียนเนื้อหานี้แล้ว *
   สามารถตัดต่อวิดีโอโดยใช้มือถือ ผ่าน App KineMaster ได้
สิ่งที่ท่านอยากบอกผู้เรียน *
   ใครๆ ก็สามารถตัดต่อวิดีโอได้สวยงาม และรวดเร็ว โดยใช้แค่ App ผ่านมือถือ