Help with Search courses

แบบทดสอบหลังเรียน เปิดใ้ห้ทำข้อสอบแล้วครับ

รอบที่ 4  รอบสุดท้าย เปิดให้ทำแบบทดสอบหลังเรียนตั้งแต่ วันที่ 21-31 พฤษภาคม นี้  เวลา 20.00เท่านั้น หากไม่สอบตามกำหนด หรือสอบไม่ผ่าน จะไม่มีการเปิดการสอบอีกแล้ว