การอบรมของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

Help with Search courses

ผู้ควบคุมกระบวนการผลิตความร้อน ชั้น ๓

ผู้ควบคุมกระบวนการผลิตความร้อน สาขาเทคโนโลยีชีวมวลและเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ

สามารถเตรียมกระบวนการป้อน และกำหนดส่วนผสมเชื้อเพลิงสู่กระบวนการผลิตความร้อน การติดต่อ ประสานงานด้านวัตถุดิบกับฝ่ายบริหารจัดการคลังวัตถุดิบ สามารถควบคุมการทำงานของเครื่องจักรระบบลำเลียง วัตถุดิบ ดำเนินการเก็บตัวอย่างส่วนผสมเพื่อส่งวิเคราะห์ตามข้อกำหนด สามารถควบคุม/ปรับแต่ง การเผาไหม้ให้ สมบูรณ์และมีเสถียรภาพเสมอ ตรวจวัดและวิเคราะห์ประสิทธิภาพการเผาไหม้ สามารถซ่อมบำรุง ดูแลรักษา ระบบเบื้องต้น และปฏิบัติงานการบำรุงรักษาหม้อไอน้ำตามแผนการบำรุงรักษา ควบคุมและตรวจเช็คการทำงาน ของหม้อไอน้ำและระบบน้ำ ตรวจสอบ/ทดลองการทำงานของระบบ Safety ของหม้อไอน้ำเป็นประจำ ดูแล เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในระบบการผลิตให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ ตรวจสอบและวิเคราะห์ปัญหาของ เครื่องจักรในกระบวนการผลิต บันทึก/รายงานผลการตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบการผลิต โดยรวม ถึงการตรวจสอบอุปกรณ์ บันทึกข้อมูล สภาพการใช้งาน และรายงานผลการดำเนินงาน และบันทึกผลการ ตรวจสอบอุปกรณ์เพื่อวางแผนการจัดซื้ออุปกรณ์สำรอง ดำเนินการแก้ไขเครื่องจักรและอุปกรณ์ระดับขั้นต้น บันทึกสรุปผลการซ่อมบำรุง เครื่องจักรและอุปกรณ์ชิ้นส่วนอะไหล่ ทำการทดสอบการทำงานของอุปกรณ์หลังการ ซ่อมบำรุง ทำแผนการจัดซื้อชิ้นส่วนอะไหล่อุปกรณ์ เครื่องจักร มีทักษะเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน รวมทั้งทักษะด้านการคิดและการสื่อสาร ทำงานสำเร็จตามที่ได้รับมอบหมายถูกต้อง สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ แก้ไขปัญหาพื้นฐานที่พบเป็นประจำได้