รายละเอียดของหลักสูตร


สวัสดีผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านการฝึกอบรมในเว็บไวต์นี้ เป็นการฝึกอบรมออนไลน์เพื่อการฟื้นฟูคืนชีวิตให้กับชุมชนผ่านการท่องเที่ยวแบบสมาร์ทเพื่อความยั่งยืน (Community Revitalization through Smart Tourism for Sustainability)" 

การเตรียมคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคศตวรรษที่ 21 ถือเป็นพันธกิจที่สำคัญของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับคนทุกช่วงอายุจึงเป็นภารกิจหลักของ อว. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกำลังคนในประเทศ

แพลตฟอร์ม Future Skill x New Career Thailand จึงเกิดขึ้น โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ภายใต้แนวคิด “เสริมทักษะ สร้างคน เพิ่มโอกาส สร้างงาน” เพื่อเป็นพื้นที่เปิดในการเชื่อมความต้องการด้านกำลังคนของภาคเอกชน ผู้จ้างงาน และโยงการพัฒนาทักษะความรู้ที่เป็นที่ต้องการจากภาคการศึกษา โดยมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ในการนำเสนอหลักสูตรใหม่ ๆ เพื่อเสริมทักษะใหม่และพัฒนาทักษะที่มีอยู่ หรือ Reskill / Upskill / New skill ในกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงการพัฒนาทักษะและเพิ่มโอกาสในการทำงานได้อย่างแท้จริง

หลักสูตร Reskill / Upskill / New skill มากกว่า 800 หลักสูตร ที่รวบรวมอยู่ในแพลตฟอร์มนี้ ถูกพัฒนาและออกแบบโดยศูนย์ฝึกอบรมมากกว่า 100 ศูนย์จากมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนทั่วประเทศ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและศูนย์ฝึกอบรมเอกชนชั้นนำ โดยมีทั้งการเรียนการสอนในรูปแบบ online และ offline เพื่อตอบสนองความต้องการและความคล่องตัวในการเรียนของคนทุกกลุ่ม

โดยหลักสูตรในแพลตฟอร์มนี้ จะเน้นการเสริม เพิ่ม และพัฒนาทักษะในกลุ่มอุตสาหกรรมสำคัญของอนาคต กลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นฐานของประเทศ รวมถึงอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มสามารถฟื้นตัวได้เร็วหลังจากวิกฤตการณ์ COVID-19 อันได้แก่ อุตสาหกรรมเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร ด้านทักษะการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ (Care Giver) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอัจฉริยะ (Smart Tourism) อุตสาหกรรมดิจิทัลด้านทักษะการจัดการข้อมูลดิจิทัล (Digital Data) อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food for the Future) และอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม (Industrial Robotics) รวมถึงทักษะเพื่อการพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม (Smart Innovative Entrepreneur) และทักษะการผลิตเนื้อหาสร้างสรรค์ (Creative Content)

www.futureskill-newcareer.in.th จึงเป็นแพลตฟอร์มหรือพื้นที่ในการสร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้คนไทย พร้อมเดินหน้าและเข้าถึงทุกโอกาสใหม่ ๆ ในอนาคต ผ่านการเรียนรู้ พัฒนาขีดความสามารถ และทักษะเพื่อให้พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและ new normal ของโลกธุรกิจ รวมถึงเพิ่มโอกาสการเข้าทำงานในบริษัทขนาดใหญ่ บริษัทในพื้นที่ Eastern Economic Corridor (EEC) และกลุ่มสตาร์ทอัพ ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ


ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับมอบหมายภาระกิจให้พัฒนา 
หลักสูตร : 

การฟื้นฟูคืนชีวิตให้กับชุมชนผ่านการท่องเที่ยวแบบสมาร์ทเพื่อความยั่งยืน (Community Revitalization through Smart Tourism for Sustainability)

เนื้อหา : ทักษะเพื่อการพัฒนาสู่ธุรกิจท่องเที่ยวที่สร้างมูลค่า เช่น การท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพื่อดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในการใช้จ่ายสูง โดยมุ่งเน้นการเสริมทักษะในการสร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ ๆ ทางการท่องเที่ยว อาทิ การท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical & Wellness Tourism) การจัดงานแต่งงาน (Wedding & Romance) การท่องเที่ยวทางน้ำ (Marine Tourism) รวมถึงการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการบริหารจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและการส่งเสริมการตลาด ตลอดจนเรียนรู้วัฒนธรรมและความต้องการของกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ โดยประกอบด้วย 5 หลักสูตร

กลุ่มทักษะที่ 1 : การออกแบบการ ท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรม เพื่อสุขภาวะหลังวิกฤติโควิด

กลุ่มทักษะที่ 2 : เทคนิคการเล่า เรื่องสู่การสร้าง สังคมออนไลน์ เชื่อมโยงการ ท่องเที่ยว

กลุ่มทักษะที่ 3 : นักผลิตสื่อเพื่อการ ท่องเที่ยว ด้วย อุปกรณ์ AR, VR
กลุ่มทักษะที่ 4 : Smart Community-Based Tourism
กลุ่มทักษะที่ 5 : ผู้ประกอบการธุรกิจพื้นถิ่นของชุมชนบนพื้นที่สูง


และหลักสูตรที่ท่านกำลังเข้ารับการอบรมอยู่คือ

กลุ่มทักษะที่ 2 : เทคนิคการเล่าเรื่องสู่การสร้างสังคมออนไลน์ เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว ขณะนี้เราพร้อมแล้วที่จะจัดการฝึกอบรม โดยการฝึกอบรมจะเป็นการฝึกอบรมออนไลน์ทั้งหมด โดยจะมีรายละเอียดดังนี้
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาบุคลากรของประเทศ หลังการระบาดของโรคโควิดในปี 2020 
กลุ่มทักษะที่ 2 :
เทคนิคการเล่า เรื่องสู่การสร้าง สังคมออนไลน์ เชื่อมโยงการ ท่องเที่ยวในการพัฒนาสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในปัจจุบันมีอยู่อย่างมากมายบางส่วนเป็นอิสระ บางส่วนก็มีแหล่งทุนเป็นเจ้าของธุรกิจท่องเที่ยวในชุมชนซึ่งหากสมาชิกของชุมชนได้มีส่วนร่วมหรือเป็นส่วนสำคัญหลักในการผลิตแล้ว เนื้อหาและข้อมูลก็จะเป็นสิ่งที่ถูกต้องและมีเอกลักษณ์เฉพาะที่แตกต่างจากสถานที่อื่นๆ ต่อไปและย่อมบอกเล่าเรื่องราวของชุมชน และกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชุมชนได้เป็นอย่างดี
2.1. เขียนแผนในการสร้างสรรค์ รายการได้
2.2. เลือกใช้สื่อสังคมเพื่อมาใช้ใน การสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
2.3. ทักษะในการผลิตสื่อ ด้วยตนเองได้

เนื้อหาและวิทยากร
1.ศาสตร์แห่งการเล่าเรื่องสู่สังคมออนไลน์   รศ.ดร.สุรพล บุญลือ 
2.เทคนิคการเล่าเรื่อง Story telling 8 กลยุทธ์   รศ.ดร.สุรพล บุญลือ
3.เรื่องเล่าจากการวิจัย  รศ.ดร.จาตุรงค์ เลาหะเพ็ญแสง
4.ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ด้วยแนวคิดแบบซินเนคติกส์(Synectics)  รศ.ดร.สรัญญา เชื้อทอง
5.การท่องเที่ยวอัจฉริยะและการตลาดเชิงสร้างสรรค์ ผศ.ดร. ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพและคณะ
6.การออกแบบเนื้อหา ผศ.ดร.สรกฤช มณีวรรณ
7.การประยุกต์ใช้เครือข่ายสังคม รศ.ดร.ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์
8.การวางแผนการเล่าเรื่อง (Storytelling) โดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking Process)  รศ.ดร.อนิรุทธ์ สติมั่น
9.กระบวนการผลิตสื่อวีดิทัศน์ อ.ดร.ไพฑูรย์ กานต์ธัญญลักษณ์
10.อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตรายการ อ.ณัฐวุฒิ สุขมานิต
11.เทคนิคการตัดต่อ อ.เอกชัย เพชรอาวุธ

ขอเอาใจช่วยทุกท่านให้ผ่านการฝึกอบรมไปได้ด้วยดี
รศ.ดร.สุรพล บุญลือ ประธานโครงการฝึกอบรมฯ..

https://futureskill-newcareer.in.th/upskill-reskill-courses/

Last modified: Tuesday, 31 August 2021, 12:12 PM