ประกาศการส่งงาน ให้ส่งเป็นคลิปวีดิทัศน์โดยส่งในไดร์ฟนี้ ภายในวันที่ 10 ธค.นี้เวลา 18.00

การฝึกอบรมจะสมบูรณ์และจบรับประกาศนียบัตร ผู้เรียนจะต้องส่งงานที่สมบูรณ์ด้งนี้
1. ส่งใบประกาศนียบัตรผลการสอบของท่าน พร้อมกับ 
2. ส่งลิงก์ Youtube ผลงานคลิปวีดิทัศน์ของท่าน  ซึ่งมีข้อกำหนดดังนี้ 
    2.1 ต้องเป็นการเล่าเรื่องเพื่อการท่องเที่ยวในชุมชนของท่าน (ไม่ใช่การรีวิวอาหาร เครื่องดื่มหรืออื่น​ๆ) จะต้องมีประวัติศาสตร์และเรื่องราวที่น่าสนใจ
    2.2 จะต้องมีวิธีการเล่าเรื่องตามสไตล์ของท่าน ห้ามนำงานที่เป็นของผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งส่วนใด ก็ตาม
    2.3 ท่านจะต้องรับผิดชอบในลิขสิทธิ์ของวิดีโอของท่านหากมีการพิสูจน์ ว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นส่วนใด หรือสื่อใดก็ตาม (ลิขสิทธิ์ในวิดีโอเป็นของท่าน)
    2.4 คลิปวิดีโอของท่านจะต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 1 นาที
    2.5 ผลการประกวด ถือเป็นสิทธิ์ของ กรรมการในการพิจารณาผลงาน กรรมการมีสิทธิ์ที่จะไม่รับงาน หากไม่เป็นไปตาม ข้อ 2.1-2.5 

ส่งงานที่นี่ https://drive.google.com/drive/folders/1xjzqL9zOklI8VpcqkSXQPtbQIX772Vp4?usp=sharingคลิปวิดีทัศน์จะต้องประกอบด้วย 
1.ชื่องาน.  ชื่อโครงการ ชื่อผู้ผลิต
2.เนื้องาน
3.เครดิตท้าย
3.1 ขอขอบคุณ.........
3.2 ทีมงานผู้ผลิต.........
3.3 สถานที่ผลิต.........
3.4 อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต........

Last modified: Friday, 4 December 2020, 3:06 PM