การส่งงานที่สมบูรณ์ ให้ นศ.ส่งได้ วันที่ 20 กพ.-5 มี.ค. นี้

ระกาศ  การฝึกอบรมจะสมบูรณ์และจบรับประกาศนียบัตร ผู้เรียนจะต้องส่งงานที่สมบูรณ์ด้งนี้
1. ส่งใบประกาศนียบัตรผลการสอบของท่าน พร้อมกับ สอบผ่าน 60% หรือ 30 ข้อ รับได้ที่ ห้องสอบให้ นศ.ดาวน์โหลดได้วันที่ และสุดท้ายวันที่ 3 มีนา.นี้
2. ส่งผลงานคลิปวีดิทัศน์ของท่าน  ซึ่งมีข้อกำหนดดังนี้ 
    2.1 ต้องเป็นการเล่าเรื่องเพื่อการท่องเที่ยวในชุมชนของท่าน (ไม่ใช่การรีวิวอาหาร เครื่องดื่มหรืออื่น​ๆ) จะต้องมีประวัติศาสตร์และเรื่องราวที่น่าสนใจ
    2.2 จะต้องมีวิธีการเล่าเรื่องตามสไตล์ของท่าน ห้ามนำงานที่เป็นของผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งส่วนใด ก็ตาม
    2.3 ท่านจะต้องรับผิดชอบในลิขสิทธิ์ของวิดีโอของท่านหากมีการพิสูจน์ ว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นส่วนใด หรือสื่อใดก็ตาม (ลิขสิทธิ์ในวิดีโอเป็นของท่าน)
    2.4 คลิปวิดีโอของท่านจะต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 3-5 นาที
    2.5 ผลการประกวด ถือเป็นสิทธิ์ของ กรรมการในการพิจารณาผลงาน กรรมการมีสิทธิ์ที่จะไม่รับงาน หากไม่เป็นไปตาม ข้อ 2.1-2.5 

3.ทำแบบสอบถามสุดท้ายและสรุปงานในแบบฟอร์มประกอบไปด้วย 

    3.1 ชื่อ สกุล  สังกัด  ให้ถูกต้อง ใบประกาศนียบัตรจะออกให้ตามข้อมูลที่ส่งมาในนี้เท่านั้น

    3.2 ลำดับ เลขที่ ใบที่ท่านผ่านการสอบ เช่น AX 001 หากไม่มี หรือตรวจสอบแล้วไม่มีชื่อ จะไม่ออกใบผ่านการฝึกอบรมให้ 

    3.3 ลิงก์งานที่ท่านส่งไว้ใน Google Drive ส่งงาน หากไม่มี หรือตรวจสอบแล้วไม่มีสื่อ หรือสื่อไม่เหมาะสม จะไม่ออกใบผ่านการฝึกอบรมให้

4.ทีมงานจะใช้เวลาตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 1- 7 มีนา  และจะออกใบ Certificate การฝึกอบรม ภายในวันที่ 10 มีนา 2564 นี้ 

5.แบบสอบถามในการส่งงาน สามารถกดส่งได้จากที่นี่ แบบสอบถามจะให้ใช้งานได้ วันที่ 1 มีนาคม เป็นต้นไป 


Last modified: Thursday, 25 February 2021, 9:28 PM