** ประกาศแจ้งผู้เข้ารับการอบรมทราบ รับใบประกาศนียบัตรรุ่น 1.1,1.3 ได้ที่นี่ครับ

รับใบประกาศ รุ่นที่ 1.1,1.3 ได้ที่นี่ครับ
https://drive.google.com/drive/folders/1rdX46FQapcS0ZVHb_AGcDL93cWR-kBdB?usp=sharing

1 Suwapat Lertchaiapichart
2 อโนทัย อายุยืน
3 วรรณษา เอี่ยมสาย
4 นางสาวสุทธิกานต์ บุญยง
5 นายรัฐภูมิ แย้มชื่น
6 ชลิตา แทนเอี่ยม
7 Peerakarn Santisrima
8 กฤติญา ราชไพบูลย์
9 ฟ้าสลิล ศกุนวาณิชย์
10 Pornnapat Santiphapchai
11 Chontida Sangdeaun
12 Kaning Wongkiwlek
13 กิตติทัศน์ สวัสดี
14 กรวรรณ ชัยเดช
15 ธนกร มนตรีพิศุทธิ์
16 จิรัชญา อารยะกุล
17 พรพิชชา โกสุมพิทักษ์
18 เตชิต เสาะแสวง
19 ณัฐธีร์ ภัคคะพันธรุจน์
20 Kanyarat Adecho
21 Jinjuta Ariyapitak
22 จิรายุ มณีสุริยงค์
23 Krongtong Darapong
24 นาย ภัสกร ตั้งชาญตรงกุล
25 คริษฐ์ ตันบุญเฮง
26 นางสาว ปุณย์ปานวาด วิสุทธ์อาภรณ์
27 ภันทิลา ปีสาทุม
28 พรพิไลวรรณ ซิ้มสมบูรณ์
29 กนกพร อยู่ศิริ
30 Jirayu Panthivanondh
31 ketsarin srirattanapiboon
32 Arphatcha Thaitrong
33 Natcha Awasri
34 นายพชรพล กักขุนทศ
35 Tapanatta Mangkam
36 นางสาว วราภรณ์ เงินทอง
37 นายณัฐวุฒิ ใจปันทา
38 Patompawnt teachabood
39 Piyathida Sawasdee
40 Nutchanart Duerndaow
41 yanisa suwanapal
42 Jutamanee Chomtee
43 Paramet Phattawee
44 นางสาวชญานิน บัณฑิศักดิ์
45 นาย​ปรัชญา​ จิตร​์​ชนะ​
46 นางสาวอมรรัตน์ กิตติพงศ์พิสุทธิ์
47 Krittiya Jundung
48 มัญชุกาญจน์ นาคเถื่อน
49 นางสาว สุธิดา เจริญผล
50 Pakorn Soontornruttananon
51 นภัสภรณ์ โพธิพล
52 สุพิชฌาย์ อรรถวุฒินันท์
53 นางสาว สุวพัชร บุญคอย
54 อติเทพ อนุพูลมณี
55 ศุภิสรา อนวัชชกุล
56 ศุภาพิชญ์ ศิลาวรรณ
57 จักรพันธุ์ ทองเปลว
58 กัญญาวีร์ สุวรรณมณี
59 Phurit Vorrapornchai
60 เมธาวี อิ่มใจกล้า
61 นางสาวเมธาวดี ขันนุ้ย
62 นางสาว กนกรดา สิทธิจินดา
63 ฐิภาพรรณ แก้วเทียนณากรณ์
64 Nitchanan pipitpawanun
65 นิตยา ปิงตา
66 วันวิสาข์ อินพรหม
67 Kanjana Aeowjaroen
68 จริยาณี นัดตา
69 พิสิทธิ์ ประเสริฐธนะชัย
70 พิมพ์นภัส จันทร์คง A28
71 ชาติเกษม เมธนาวิน
72 โชคชัย ชาวรักษ์
73 อัครปภัสร์ สิทธิอำพรพรรณ
74 Sathita Chiraban
75 ชลธิชา บินรามัน
76 ภิรดา บินรามัน
77 อมรเทพ ดวงทิพย์
78 นายเขตต์ เลิศสิทธิโชค
79 ศิรินฤดี ยศโสทร
80 จริยา ทั่งทอง
81 อรวรรณ งอยผาลา
82 น.ส.มุฑิตา กงศรี
83 พรรวินท์ ประพันธ์ศิริ
84 รชต ทยานศิลป์
85 ชาญณรงค์ ธิชากรณ์
86 ปิยชัย อิ่มจิต
87 supayan kobkasikam
88 วโรดม เรืองศรี
89 Pimonpan Mailumduan
90 อาพิตญา สุจิมงคล
91 นางสาวนัทธิดา มาพูล
92 Anisa indan
93 ฐิติกานต์ ชัยธรรมโชค
94 จิดาภา อาบครบุรี
95 ดนุภพ ทะลอย
96 อภิชญา พานิชนอก
97 PHISIT SRISAP
98 อรอุทัย โคตะ
99 Thikhamporn Posanthia
100 อรอารียา ฉั่วตระกูล
101 Nathaprat Songkram
102 สหรัฐ ประชุมแพทย์
103 Wichayaporn Charoenlaplam
104 pitipoom Wongpukdee
105 thiraphat thimthong
106 Chairat Rasri
107 นางสาวศุภลักษณ์ สุดาพวง
108 รัชนีกรณ์ สังบัวแก้ว
109 ชัชชัย สวัสดีใจ
110 นางสาวสุจาริณี ทองประ
111 Thummarong thongto
112 Natcha kengsarikan
113 ภูผา ปาลกะวงค์ (Phupha Palakavong)
114 น.ส.ประภัสสร จอมงาม
115 Supachai Kumkham

Last modified: Saturday, 27 March 2021, 3:19 PM