** ประกาศแจ้งผู้เข้ารับการอบรม 2.1 ทราบระบบเปิดให้ส่งงานและกรอกแบบสอบถาม ท่านจะได้รับวุฒิบัตร ภายในวันที่ 20 กย.นี้ รับใบประกาศได้แล้ว

** ประกาศแจ้งผู้เข้ารับการอบรม 2.1 ทราบ ตอนนี้ระบบเปิดให้ส่งงานโดยส่ง 
1.ใบประกาศผ่านการสอบ ท.ทฎษฎี
2.ไฟล์วิดีทัศน์ คลิปที่ท่านสร้างขึ้น 
ส่งในโฟล์เดอร์นี้
https://drive.google.com/drive/folders/1koYytvqAMimEOHzLmqyZF7u559PR_zfK?usp=sharing

3.ส่งลิงก์โฟล์เดอร์ของท่าน ในแบบสอบถามนี้ 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeygprKCctNkMk_hRfEJa9rrs5qVPZtfXkU7Us6xM3J0nzqA/viewform
เมื่อส่งแล้ว และกรรมการตรวจผลงานจากแบบสอบถาม และงานในโฟล์เดอร์ของท่าน เรียบร้อยแล้ว
ท่านจะได้รับ วุฒิบัตร ภายในวันที่ 20 กย.นี้

Last modified: Tuesday, 21 September 2021, 9:13 PM