** ประกาศแจ้งผู้เข้ารับการอบรมทราบ รับใบประกาศนียบัตร รุ่นที่ 1.2 ได้ที่นี่ครับ

รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม และเข้าไปโหลดรับ ประกาศบัตรได้ที่นี่เลยครับ 
https://drive.google.com/drive/folders/1SiGpd5OPp6iAN6fKZgLBcOPBnm2b5vV8?usp=sharing

1 ศิริรักษ์ มังกรแก้ว
2 Phakin Phanpatchara
3 Panuwich Jindarat
4 ชนิกานต์ โด่งดัง
5 ณัฏฐณิชา ชูผุด
6 Pornthip Onsopha
7 นางสาวสุจิรา แก้วปัญญา
8 นางสาวอรวรรณ ทองไหลมา
9 ดิสทัต เชื้อเขตรกรรม
10 จินดารัตน์ จันทร์เชื้อ
11 Donnaya Danchauyakul
12 นางสาวบัณฑิา บุหงางาม
13 63345252
14 63348390 สุชานรี คำบัว
15 krongkhwan Sriyowong
16 Thamonwan Tharon
17 ภูวดล เป็งมา
18 Thanawat Thammabut
19 นริศพงษ์ ลีนิน
20 nattakan buaphuean
21 ศรายุธ​ มาศนอก
22 ratchanok sareeyod
23 พันธ์ศักดิ์ จันทพาช
24 Rangsirot Chaichanasang
25 เกียรติศักดิ์ สุขกรม
26 นางสาวจิราภา แป้นพันธ์
27 Sunantharat Meksaen
28 นางสาวณิชมน เอื้องหมี
29 ชลธิชา โยธาราษฎร์
30 ณัฐฐาพร รัตนา
31 ชนากานต์ ขันทอง
32 Manasicha Anuwan
33 ธนวิชญ์ สุรินทร์
34 Ketsarin Homtun
35 Parichat Kechchat
36 Tanachot nakponkam
37 ปวีณา โคแล
38 Jindarat Chiangtong
39 ณัฐดนัย เกตุขาว
40 พรรัตน์ ไมตรี
41 Sirirak Thisena
42 นางสาวหนึ่งฤทัย จึงเจริญ
43 สรวงกมล สุ่มประดิษฐ
44 Aekkaphong Kongraphong
45 วรัชยา อำไพจิตร
46 สุวินันท์ พรมบุตร
47 ธนวรรณ อินอ่อน
48 Pornwalai Panhuaypong
49 Aphatsara Thumpha
50 Arisa Sangsuwan
51 ลลิตภัทร สุทธิพิพัฒน์
52 Rossarin Klengdee
53 นายธนโชติ ครองสิน
54 natthawat khomkham
55 Kaewmanee Salasuta
56 นางสาว ศุภิสรา ราชานนท์
57 Ponchita Kaewsup
58 ปกรณ์ สิมะสันติ
59 Greetaporn Intiya
60 siriwan kiawwiang
61 Nachakan Intarapasit
62 นางสาวปี่ยฉัตร สีขาว
63 ชุติกาญจน์ สุขผดุง
64 ราตรี สุราภา
65 นางสาวณัชติพร เร่ในไพร
66 รัชนีกร สุนหนองนก
67 Tanaporn Wongprom
68 Ketkeaow Phruaung
69 จาริยา ชารีรมณ์
70 น.ส.กรวิกา แก้วมุติ
71 Kunyaphak Samoesorn
72 Wanwipha kongchaiphum
73 สมโภชน์ โตบึงกอก
74 กณวรรธน์ พร้อมสมบูรณ์
75 วิสาขา เสนานิมิตร
76 Pichamon sommay
77 กัญญารัตน์ ขุนพลกะวาท
78 Rattawut Uppanunchai
79 Napassaporn piamsin
80 Walailuk loyfu
81 ไกรสนธ์ ผัดเวียง
82 เสฎฐวุฒิ เมืองมลมณีรัตน์
83 สุวนันท์ พลอยเจริญ
84 ภูมิบดินทร์ บุญโชคชัย
85 เบญญา วงษ์ชัยนุบาล
86 Natthaya Tussamar
87 ชนพล บุญมาก
88 น.ส.ศลิษา มะโนปิง
89 วัชระ จะงาม
90 63346709 rapeepat sankapong
91 Sutthiphat Mettawong
92 Kanyarat Sukhantavarat
93 ศศิชา คำบุญ
94 Benyapa Suwandarak
95 Sakdakorn Guaywongsa
96 ชยางกูร บัวชื่น
97 กุลภัทร์ ไม้ตะเภา
98 อาภัสรา แก้วประทุม
99 Premkamon Khaengae
100 นันทพร เทียนชัย
101 nithisut termsirikiat
102 Chularak Phonphuang
103 น.ส.ณัฐวดี มงคลทรง
104 Sukanya Siphueng
105 วรชนก ซิมงาม
106 กรรวี ปั้นนาค
107 Prapimpan Lakkum
108 thitaree jarussri
109 wannapa Phomool
110 ภัทร์นรินทร์ แซ่ว่าง
111 สิทธิโชค ทองทับ
112 ปพน อุตรินทร์
113 ภูริพล เหลียวตระกูล
114 Sutirat Nuaikrathok
115 นายธนกร รุททองจันทร์
116 Thitaphon Inkham
117 Saranporn Kham-in
118 อาทิตยา ช่วยบ้าน
119 Wapansa Khamwijit
120 ภัทรพล สร้อยทา
121 ผโลทัย ศรีชมภู
122 thanpitcha chamroenkitphaisan
123 Ploypailin Inchan
124 นริศรา เหล่ามูล
125 ญาณวดี สืบสุโกศล
126 ศิริวรรณ รักษ์ชน
127 Thipkanok Jan-on
128 Anchittha Ebsri
129 ราชสมภพ มโนวรรณา
130 Niphaphon Wongsarat
131 Kansiree Lottapee
132 นางสาว เบญจมาศ ยาอยู่สุข
133 Araya Ruamyart
134 ธนภัทร ยาน้ำคำ
135 Rapipong Piriyapornpat
136 Anupong KHAMHAENG
137 อัศฎา เสมอจิต
138 Thanida Pompha
139 Aittided Titchai
140 ณัฐกาญจน์ แก้วแกมแข
141 พีรียุตม์ นันติ
142 นายกรวุฒิ ภูกิ่งเงิน
143 พิทยา ชาวบ้านกร่าง
144 Kiatthipoom Saikeaw
145 สิรวิชญ์ อรชร
146 ศุภนุช ปัญโญกิจ
147 ชลธิชา ทัดศรี
148 สุภณิชา แย้มสรวล
149 Sawitree Bunsiriwatthanaphon
150 Jindarat Ket-ut
151 Wiritphon khongted
152 นัทธพงศ์ สงครามภู
153 สิทธิชาติ จาวรรรกาศ
154 นางสาวสุชาดา ทิพย์กระโทก
155 ชื่นกมล อินทร์พิทักษ์
156 Yasumin Supakan
157 นางสาวศินิชา พรมมา
158 มัทนา ทองสุวรรณ์
159 Nobchanok On-mongkol
160 Sirada U-domsilp
161 อาภาณัฐ อวดหัาว
162 Phetrada Kongsuk
163 พิทยาภรณ์ ขวั่นสูงเนิน
164 รมณีย์​ ไชยมาลา
165 AA 44_62162027_ปุณยพร คล้ายทิม
166 ชัยนันท์ มะโนจำนงค์
167 Watchareeporn Taruen
168 Witchaphat Phonthueng
169 Sirada_Chaiwongsa 62366098
170 วันดี วิสุทธิแพทย์
171 ธัชชนนท์ ศรีวิจิตกร
172 Pakinai Surinta
173 พุฒิเมธ เฉิดฉาย
174 Pinmanee seangrot
175 Kittiya pimpa
176 นางสาวชุติมา สุขสวัสดิ์
177 Kamonlak
178 Ladawan Bunrueng
179 jiratip jinaruk
180 นายกฤตภาส เชียงไตร
181 Praweena Thongchai
182 สุริยกมล กาโร
183 จินดารัตน์ แซ่ฮ้อ
184 Sudarat Sriphuwong
185 Onnapa Srikunjai
186 63474303 อลิสดา เกตดา
187 Orawan Chaipanha
188 แพรวนภา วงศ์สราญรัตน์
189 Chayuda Nak-ai
190 Nutsarun Boonket
191 นายศิวกร อินกองงาม
192 ชานล แก้วเจริญเนตร
193 MUSLIMAS AWAE
194 นันทวัฒน์ บุญสุภา
195 Nanthaphat seangouari
196 suriyawong khaoweang
197 pipat popan
198 Kanyanat Kaewko
199 นางสาวกานต์ธิดา ศักดิ์โสภิณ
200 มนัญชยา ดงปาลี
201 นายรัฐพงศ์ เสนาธรรม
202 ฐิติรัตน์ ลำพาย
203 นายสินธพ คำเลิศ
204 กษม จันทร์เงียบ
205 Nuchari Rueankaeo
206 ภัทรนรินทร์ บุญชู
207 นางสาวนวลนภา ชาวกุดรัง
208 กันตวิชญ์ ทรัพย์ศิริ
209 kanruthai minthana
210 เทพราช พึ่งโพธิ์สภ
211 ธีรภัทร์ เล็กอำพันธ์
212 Kanyapron Sappakon
213 นภสร อินมิทิน
214 Manatsanan Thongtrakulrattana
215 Nattamon Thabsing
216 กฤษฎา วันแดง
217 รชต โคตรภูเวียง
218 ATCHARA SINGJEEN
219 PEERUNTORN JINO
220 Nutnicha Nounual
221 pantaree phudud
222 บุณยาพร ศักดา
223 Kapatima Kiatbucha
224 ชนธนน์ ช่อจำปี
225 นางสาวนพรัตน์ พลฤทธิ์
226 กุลจิรา ไชยสัจ
227 กรกนก รินพล
228 ชฎาพร ทองภูธร
229 นายสราวุธ ทองแหยม
230 supatsa buapech
231 ฐิติวรดา โจ่มาลา
232 Phannita Khamsaen
233 ศรัณย์พร โพธิกุล
234 Tanapol Padthong
235 saranpron chantawichai
236 มนพร คีรีต๊ะ
237 วรชยุต หมวกยอด
238 Kanyarat Khunphonkawat
239 กนกวรรณ แดนสลัด
240 กันตกานต์ รู้คงประเสริฐ
241 Suwapat Lertchaiapichart
วุฒิบัตร ออกให้ตามชื่อที่ท่านเขียนไว้ใน แบบฟอร์มการขอรับประกาศนียบัตร 
https://drive.google.com/drive/folders/1SiGpd5OPp6iAN6fKZgLBcOPBnm2b5vV8?usp=sharing

Last modified: Saturday, 27 March 2021, 3:14 PM